Kërkesat për Raportimit Financiar të Ndërmarrjeve në Kosovë

Kërkesat për Raportimit Financiar të Ndërmarrjeve në Kosovë

Shoqëritë Tregtare duhet të hartojnë pasqyrat financiare vjetore në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim:

Raportimi Financiar për Ndërmarrjet e Mëdha

Shoqëritë tregtare të mëdha të përcaktuara në paragrafin 1.1. të neit 4 të Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, pavarësisht nga statusi i tyre juridik apo fizik, janë të obliguara që të hartojnë pasqyrat financiare vjetore sipas strukturës dhe përmbajtjes të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ NR. 2- 2013-MF.

(1) Gjendja e bilancit – UA NR. 2- 2013-MF

(2) Pasqyra e të ardhurave – UA NR. 2- 2013-MF

(3) Pasqyra për fitimin tjetër gjithëpërfshirës (SNRF) – UA NR. 2- 2013-MF

(4) Pasqyra e rrjedhës së parasë (Metoda indirekte ) – UA NR. 2- 2013-MF

(5) Pasqyra e rrjedhës së parasë (Metoda direkte) – UA NR. 2- 2013-MF

(6)  Pasqyra e ndryshimit në ekuitet – UA NR. 2- 2013-MF

 

Raportimi Financiar për Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla (NMV), nga 01.01.2015

Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla (NMV) të përcaktuara në paragrafin 1.2. dhe 1.3 të nenit 4 të Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, pavarësisht nga statusi i tyre juridik apo fizik, janë të obliguara që të hartojnë pasqyrat financiare vjetore sipas strukturës dhe përmbajtjes të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ NR. 4- 2015-MF.

(1) Pasqyra e pozitës financiare në datën raportuese;

(2) Pasqyra e të ardhurave dhe e fitimit të mbajtur për periudhën raportuese;

(3) Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën raportuese;

(4) Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për periudhën raportuese;

(5) Pasqyra e rrjedhjes së parasë së gatshme për periudhën raportuese;

(6)  Shënimet shpjeguese, përfshirë përmbledhjen e politikave domethënëse kontabël, si dhe informacionet tjera shpjeguese.

 

NVM-të të cilat kanë statusin e personit juridik dhe të cilat përgatisin pasqyra financiare individuale ( jo të konsoliduara) hartojnë pasqyra financiare vjetore sipas Shtojcës Nr.1

NVM-të të cilat kanë statusin e personit juridik dhe të cilat përgatisin pasqyra financiare të konsoliduara hartojnë pasqyra financiare vjetore sipas Shtojcës Nr.2

NVM-të të cilat kanë statusin e personit fizik dhe të cilat përgatisin pasqyra financiare individuale ( jo të konsoliduara) hartojnë pasqyra financiare vjetore sipas Shtojcës Nr.3

NVM-të të cilat kanë statusin e personit fizik dhe të cilat përgatisin pasqyra financiare të konsoliduara hartojnë pasqyra financiare vjetore sipas Shtojcës Nr.4