Karakteristikat e ndërmarrësit të suksesshëm

Përkufizimi i mësimit për ndërmarrësi

Në nivelin fillor, rritja e cilësive, siç janë kreativiteti dhe shpirti i iniciativës, ndihmon në zhvillimin e qëndrimeve për ndërmarrësi. Kjo bëhet më së miri nëpërmjet mësimit aktiv, që bazohet në kureshtjen e natyrshme të fëmijëve. Për më tepër, mësimi për shoqërinë, duhet të përfshijë gjithashtu njohuritë e hershme dhe kontaktin me botën e punës dhe biznesit dhe të kuptuarit e rolit të ndërmarrësve në komunitet.

Metodat e promovimit të mendimit të hapur drejt ndërmarrësisë, përfshijnë punën në projekte, lojën me role, rastet e studimeve praktike të thjeshta dhe vizitat në ndërmarrjet vendore. Këto janë aktivitetet, që mbështesin një numër të   lëndëve   dhe   motivimin   e   atyre,   që   mësojnë   më   së   miri,   duke punuar/vepruar.

Grupi Punues Evropian për Arsimimin për Ndërmarrësi, është pajtuar me këtë përkufizim  të Mësimit  të Ndërmarrësisë  dhe objektivat  e saj, në nivele të ndryshme të arsimit dhe aftësimit.

VIZIONI

Inkurajimi i shpirtit të ndërmarrësisë është thelbësor për krijimin  e vendeve të punës, përmirësimin e konkurrencës dhe zhvillimin ekonomik në  Evropë.  Në  ditët  e sotme,  rëndësia  e ndërmarrësisë  gjerësisht pranohet  si shkathtësi  bazë, që mund të ofrohet  nëpërmjet  mësimit gjatë gjithë jetës.

QËLLIMET

Mësimi për ndërmarrësi, në të gjitha nivelet, ka tri objektiva kryesore:

∆  ngritja  e  vetëdijesimit  të  nxënësve  për  vetëpunësim  si  një  opsion  i karrierës (me njoftimin që ai/ajo mund të bëhet jo vetëm punëtor, por edhe ndërmarrës

∆  promovimi i zhvillimit të kualiteteve personale,  që janë relevante për ndërmarrësinë,    siç   janë   kreativiteti,    ndërmarrja    e   rrezikut   dhe përgjegjësisë

∆  ofrimi i shkathtësive teknike dhe shkathtësive të biznesit, të nevojshme për të filluar dhe udhëhequr një biznes të ri