Kerkesat Ligjore per licencimin e operatoreve te transportit rrugor te mallrave (U.A. Nr. 07/2013)

-Pesha e mjetit transportues duhet te jete nga 3.5 ton deri ne 6 ton
-Kompetenca profesionale plotesohet kur menaxheri i transportit, pronari apo i punesuari posedon certifikaten e kompetences profesionale (CPC) per menaxher ne transportin rrugor te mallrave te leshuar nga autoriteti pergjegjes i autorizuar nga Ministria. Certifikata per kompetence profesionale per menaxher eshte e domosdoshme per Licencen e transportit nderkombetar.
-Reputacioni i mire – Operatori dhe menaxheri nuk kane pengesa ligjore ne ushtrimin e veprimtarise se transportit.
-Besueshmeria financiare – Operatori duhet te posedoj kapital te pakten 9000 euro per mjetin e pare transportues dhe nga 5000 euro per cdo mjet shtese.
Dokumentet per deshmi:
1. Certifikata e biznesit
2. Pasqyrat financiare te audituara
3. Lista e pasurise duke perfshire blerjen e automjeteve transportuese
4. Garancion bankar
5. Deshmine e kontrates se shitblerjes apo e dokumentit doganor qe automjeti eshte ne emer te operatorit te transportit
-Kapacitetet teknike te operatorit – Automjeti i transportit duhet te kete kontroll teknik jo me te vjeter se 6 muaj
-Kushtet per leshimin e licences per nevoja vetanake dhe pale te treta ne transportin nderkombetar
1. Fletepagesa ne vlere 50 euro
2. Certifikaten e biznesit
3. Deshmine nga Gjykata Kompetente se operatori dhe menaxheri nuk kane pengesa ligjore
4. Gjendjen e ATK-se
5. Kompetenca profesionale (CPC)
6. Deshmia qe operatori posedon kriteret e besueshmerise financiare
7. Deshmi mbi posedimin e se paku nje automjeti transportues
8. Automjeti transportues (koka e automjetit) duhet te jete e shenuar ne te dy anet me mbishkrimin e emrit te subjektit me dimensione 20×40 cm
-Leshimi dhe afati i Licences
1. Licenca per transport nderkombetar per nevoja vetanake – 600 euro
2. Licenca per transport nderkombetare per pale te trete me qira dhe pagese – 800 euro
Licenca leshohet ne afat vlefshmerie prej 5 vitesh.
-Leshimi i Certifikates te mjetit transportues nderkombetar te mallrave
Pjese perberese eshte certifikata e automjetit transportues e cila vlen poashtu 5 vite dhe paguhet 50 euro.

VEREJTJE!
Te gjitha dokumentet e kerkuara duhet te jene ne forme origjinale ose kopje e noterizuar