Baza ligjore për TVSH

Ligjet
 Ligji Nr. 05/L-037, datë 22.07.2015 – për TVSH
 Ligji Nr. 04/L-108, datë 03.05.2012 – për TVSH
 Ligji Nr. 03/L-197, datë 15.04.2010 – për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-146 për TVSH
 Ligji Nr. 03/L-146, datë 29.12.2009 për TVSH
 Ligji Nr. 03/L-114, datë 18.12.2008 për TVSH