ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – TRAJTIMI I DONACIONEVE PËR QËLLIME TATIMORE Publikuar më August 9, 2016 13:28

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2016 – trajtimi i donacioneve për qëllime tatimore.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor të Donacioneve për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (TAK) dhe Tatimit në të Ardhurat Personale (TAP).

Vendimin Shpjegues Publik, për trajtimin e donacioneve për qëllime tatimore, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

 Administr