Shërbimet e anëtarësisë

Ju keni njohuritë e mjaftueshme për t’i trajtuiar të gjitha transaksionet në kontabilitet, zbatimin e pakos fiskale, SNK, SNRF,  qështjet që kan të bëjnë me procedurat e hapjes së bisnesit si dhe aktiviteteve të tjera, por në disa momente nuk keni siguri të mjaftueshme për ta trajtuar ndonjërën nga rastet e lartëcekura. Kët mund ta zgjidhni përmes procesit të antarësimit si më poshtë:

Paketa fillestare

Pyetjet dhe përgjigjet bëhen përmes emailit. (1 x javë)

Paketa standarde

Pyetjet dhe përgjigjet bëhen përmes emailit + sqarimet përmes telefonit.  (2 x javë)

Paketa e avancuar

Pyetjet dhe përgjigjet bëhen përmes emailit + sqarimet përmes telefonit + takime në zyrë.  (3 x javë)

Paketa profesionale

Pyetjet dhe përgjigjet bëhen përmes emailit + sqarimet përmes telefonit + takime në zyrë.  (4 x javë)

Paketa profesionale plus…..

Pyetjet dhe përgjigjet bëhen përmes emailit + sqarimet përmes telefonit + takime në zyrë.  (sa  herë të paraqitet nevoja)