Rëndesia e raportimit dhe auditimit te pasqyrave financiare

Sipas Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK), qëllimi i raportimit financiar është “për të dhënë informacion në lidhje me pozitën financiare, performancën dhe ndryshimet në gjendjen financiare të një ndërmarrje që është i dobishëm për një gamë të gjerë të përdoruesve në marrjen e vendimeve ekonomike.” Raportimi financiar është i rëndësishëm sepse ndihmon për… Read More

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi Publikuar më October 11, 2016 15:51

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Qëllimi i kësaj Marrëveshje është që përmes bashkëpunimit ndërinstitucional të rritet efikasiteti, saktësia, transparenca dhe disiplina e raportimit financiar nga ana e ndërmarrjeve biznesore, të cilat sipas kërkesave ligjore të Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe… Read More

ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – TRAJTIMI I DONACIONEVE PËR QËLLIME TATIMORE Publikuar më August 9, 2016 13:28

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2016 – trajtimi i donacioneve për qëllime tatimore. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor të Donacioneve për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (TAK) dhe Tatimit në të Ardhurat Personale (TAP). Vendimin… Read More

Njoftim për tatimpagues – Korrigjimi i deklaratës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar Publikuar më July 21, 2016 09:57

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit, të cilët vlerësojnë se duhet të bëjnë korrigjime të deklaratës së TVSH-së, se këto korrigjime mund t’i bëjnë përmes Sistemit Elektronik – EDI dhe në zyrat përkatëse regjionale të ATK-së. Korrigjimi i deklaratës së TVSH-së, për tre (3) vitet e fundit, përmes Sistemit Elektronik – EDI, mund… Read More

Baza ligjore për TVSH

Ligjet  Ligji Nr. 05/L-037, datë 22.07.2015 – për TVSH  Ligji Nr. 04/L-108, datë 03.05.2012 – për TVSH  Ligji Nr. 03/L-197, datë 15.04.2010 – për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-146 për TVSH  Ligji Nr. 03/L-146, datë 29.12.2009 për TVSH  Ligji Nr. 03/L-114, datë 18.12.2008 për TVSH

Të drejtën për të kryer auditime

Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 2015/01 për Licencimin e Auditorëve të rinj i cili ka hyrë në fuqi më 6 tetor 2015, të drejtën për të kryer auditime e kanë vetëm auditorët ligjor të licencuar nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) pranë Ministrisë së Financave. Prandaj, për të bërë zgjedhjen e duhur ju lutem gjeni… Read More