Falja e borxheve, vetëm edhe shtatë ditë

Kanë mbetur edhe shtatë ditë pune për të përfituar nga ligji për faljen e borxheve nga institucioneve dhe ndërmarrjeve publike. Ligji parasheh faljen e borxheve deri më dhjetor 2008, duke shlyer borxhet nga fillimi i vitit 2009, deri në fund të vitit 2014. Personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri… Read More

Të drejtën për të kryer auditime

Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 2015/01 për Licencimin e Auditorëve të rinj i cili ka hyrë në fuqi më 6 tetor 2015, të drejtën për të kryer auditime e kanë vetëm auditorët ligjor të licencuar nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) pranë Ministrisë së Financave. Prandaj, për të bërë zgjedhjen e duhur ju lutem gjeni… Read More

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon mostrën e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon mostrën e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes Publikuar më May 6, 2016 15:58 Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se së shpejti do të kërkohet deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes nëpërmjet Sistemit Elektronik EDI. Obligues për të deklaruar Librin e Blerjes dhe Librin… Read More

Kerkesat Ligjore per licencimin e operatoreve te transportit rrugor te mallrave (U.A. Nr. 07/2013)

-Pesha e mjetit transportues duhet te jete nga 3.5 ton deri ne 6 ton -Kompetenca profesionale plotesohet kur menaxheri i transportit, pronari apo i punesuari posedon certifikaten e kompetences profesionale (CPC) per menaxher ne transportin rrugor te mallrave te leshuar nga autoriteti pergjegjes i autorizuar nga Ministria. Certifikata per kompetence profesionale per menaxher eshte e… Read More

Njoftim për tatimpagues – ATK edhe me një shërbim të ri elektronik!

Njoftim për tatimpagues – ATK edhe me një shërbim të ri elektronik! Publikuar më April 26, 2016 07:58 Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Tani ofron edhe një shërbim të ri elektronik “on-line”, ku përmes ueb-faqes së ATK-së, me rastin e deklarimit dhe pagesës… Read More

Kërkesat për Raportimit Financiar të Ndërmarrjeve në Kosovë

Kërkesat për Raportimit Financiar të Ndërmarrjeve në Kosovë Shoqëritë Tregtare duhet të hartojnë pasqyrat financiare vjetore në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim: Raportimi Financiar për Ndërmarrjet e Mëdha Shoqëritë tregtare të mëdha të përcaktuara në paragrafin 1.1. të neit 4 të Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim,… Read More