ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – TRAJTIMI I DONACIONEVE PËR QËLLIME TATIMORE Publikuar më August 9, 2016 13:28

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2016 – trajtimi i donacioneve për qëllime tatimore. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor të Donacioneve për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (TAK) dhe Tatimit në të Ardhurat Personale (TAP). Vendimin… Read More

Njoftim për tatimpagues – Korrigjimi i deklaratës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar Publikuar më July 21, 2016 09:57

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit, të cilët vlerësojnë se duhet të bëjnë korrigjime të deklaratës së TVSH-së, se këto korrigjime mund t’i bëjnë përmes Sistemit Elektronik – EDI dhe në zyrat përkatëse regjionale të ATK-së. Korrigjimi i deklaratës së TVSH-së, për tre (3) vitet e fundit, përmes Sistemit Elektronik – EDI, mund… Read More

Baza ligjore për TVSH

Ligjet  Ligji Nr. 05/L-037, datë 22.07.2015 – për TVSH  Ligji Nr. 04/L-108, datë 03.05.2012 – për TVSH  Ligji Nr. 03/L-197, datë 15.04.2010 – për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-146 për TVSH  Ligji Nr. 03/L-146, datë 29.12.2009 për TVSH  Ligji Nr. 03/L-114, datë 18.12.2008 për TVSH

Kush është ndërmarrësi?

Personi, i cili organizon, punon dhe supozon rrezikun për një ndërmarrje afariste (- American Heritage Dictionary) Çka është saktësisht ndërmarrësi? Në gjuhën angleze kjo fjalë është e huazuar nga gjuha frënge “entrepreneurship”, dhe në fjalor përkufizohet si “Personi, i cili organizon, punon dhe supozon rrezikun për një ndërmarrje afariste”1 Fjalori sugjeron shpjegim më kolorit, me… Read More

1. KUPTIMI I KONTABILITETIT

ÇKA ËSHTË KONTABILITETI ? Kontabiliteti është art i organizimit, mirëmbajtjes, regjistrimit, dhe analizimit të aktiviteteve financiare. Kontabiliteti në përgjithësi është i njohur si “gjuhë e biznesit”. Kontabilisti i përkthen informatat e tij të kontabilitetit në terma të kuptueshëm dhe të përdorshëm për palët e interesuara. Çdo organizatë – fitimprurëse, jofitimprurëse, bamirëse, fetare, qeveritare – kërkon… Read More