ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – TRAJTIMI I DONACIONEVE PËR QËLLIME TATIMORE Publikuar më August 9, 2016 13:28

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2016 – trajtimi i donacioneve për qëllime tatimore. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor të Donacioneve për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (TAK) dhe Tatimit në të Ardhurat Personale (TAP). Vendimin… Read More

Baza ligjore për TVSH

Ligjet  Ligji Nr. 05/L-037, datë 22.07.2015 – për TVSH  Ligji Nr. 04/L-108, datë 03.05.2012 – për TVSH  Ligji Nr. 03/L-197, datë 15.04.2010 – për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-146 për TVSH  Ligji Nr. 03/L-146, datë 29.12.2009 për TVSH  Ligji Nr. 03/L-114, datë 18.12.2008 për TVSH