Dokumenete Standarde të Biznesit

Formati Excel:

Libri i blerjes
Libri i shpenzimeve
Libri i mjeteve kryesore
Libri i shitjeve
Libri i arkës
Tabela e zhvlerësimit
CD – deklarata vjetore
PD – deklarata vjetore
Fatura e shitjes
Fatura e qirasë
Kalkulimi i DUD-it
Kalkulimi i TVSH-së dhe qirasë

Pasqyrat financiare për ndërmarrjet e mëdha

(1) gjendja e bilancit – ua nr. 2- 2013-mf

(2) pasqyra e të ardhurave – ua nr. 2- 2013-mf

(3) pasqyra për fitimin tjetër gjithëpërfshirës (snrf) – ua nr. 2- 2013-mf

(4) pasqyra e rrjedhës së parasë (metoda indirekte ) – ua nr. 2- 2013-mf

(5) pasqyra e rrjedhës së parasë (metoda direkte) – ua nr. 2- 2013-mf

(6)  pasqyra e ndryshimit në ekuitet – ua nr. 2- 2013-mf

 

Pasqyrat financiare për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla (nmv), nga 01.01.2015

(1) pasqyra e pozitës financiare në datën raportuese;

(2) pasqyra e të ardhurave dhe e fitimit të mbajtur për periudhën raportuese;

(3) pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën raportuese;

(4) pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për periudhën raportuese;

(5) pasqyra e rrjedhjes së parasë së gatshme për periudhën raportuese;

(6)  shënimet shpjeguese, përfshirë përmbledhjen e politikave domethënëse kontabël, si dhe informacionet tjera shpjeguese.

 

Formati Word:

Autorizimi i përgjithshëm

Autorizim per regjistrim të biznesit

Autorizim per shtim te njësisë

Marrëveshja për themelim

Statuti i një shoqërie aksionare

Statuti i shoqërisë me përgjegjësi te kufizuar

Aneks Statut_Shtim aktiviteti

Aneks Statut_Shtim njësisë

Aneks Statut  nderrim adrese

Aneks Statut  mbi rritjen e kapitalit

Aneks Statut  mbi rritjen e numrit të aksionarëve

Aneks Statut  për falje të aksioneve

Vendimi për ndryshim të statutit

Vendim_Per hapjen e njësisë

Vendim_Shtim aktiviteti

Vendim për pagesën e dividendëve

Vendim mbi rritjen e kapitalit

Vendim mbi rritjen e numrit të aksionarëve

Vendim mbi emrimin e drejtorit

Vendim nderrim adrese

Arsyetim mbi rritjen e numrit të aksionarëve

Arsyetim mbi ndryshimin e Statutit

Kontrate për falje të aksioneve

Deklarate e Agjentit te Regjistruar

Pelqimi i Agjentit

Anulimi i kuponit fiskal

Ofertë për shërbimet e kontabilitetit

Ofertë për shërbimet e auditimit

Kontratë për shërbimet e kontabilitetit

Kontratë për shërbimet e auditimit

Evidenca e të punësuarve

Kontratat e punës – mostër

Plani për shfrytëzimin e pushimit vjetor – mostër

Kerkesa per pushim vjetor

Vendimi për shfrytëzimin e pushimit vjetor – mostër

Deshmi nese i punesuari e ka shfrytezuar pushimin mjeksor, pushimin per raste familjare apo pushimin pa pagese (nese ka raste)

Vendim mbi shkëputjen e kontratës – mostër

Rregullorja e brendshme e punës – mostër ligji i punes nr. 03/l-212

Rregullore për mbrojtje nga zjarri – në bazë të nenit 9 dhe 12 të ligjit të mbrojtjes nga zjarri të kosovës nr. 04/l-012 të datës 21.07.2011, të shpallur më 10 gusht 2011

Plani për trajnim lidhur me procedurat për fikjen e zjarrit

Plani emergjent – ligji nr. 2003/19

Rregullore për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës – ligji nr. 04/l-161

Vendim mbi vlerësimin e vendit të punës- mbështetur në nenin 7 paragrafi 2 i ligjit nr. 04/l-161

Njoftimi për përmbarues

Plotëso kërkesën: