Assetplus Online përfshin komplet sistemin bazik të kontabiltetit dhe funksionalitetin që ju do të prisni nga një paketë komerciale, duke përfshirë si vijon:

• Ditari i kryesor
• Libri i llogarive
• Menaxhimi i blerjeve
• Kuotat
• Menaxhimi i stokut
• Menaxhimi i shitjeve
• Menaxhimi i porosive
• Menaxhimi i qendrave të kostos

Raportet Financiare

• Bilanci I gjendjes
• Pasqyra e te ardhurave
• Pasqyra e rrjedhës se parasë
• Raportet krahasuese
• Raportet sipas departamenteve
• Raportet sipas njësive
• Raportet sipas qendrave të kosotos

Raportet zyrtare

Bën gjenerimin e librave ne përputhje me Ligjet Fiskale në fuqi të Republikës së Kosovës:
• Libri i blerjeve
• Libri i shpenzimeve
• Libri i mjeteve kryesore
• Libri i arkës
• Libri i shitjes
• Raportimi i blerjeve mbi 500 euro
• Plotësimi i formularit të TVSH-së
• Gjendja e stokut më 31.12.xxxx
• Plotësimi i formularit të TVSH-së

Modulet e avancuara

Assetplus Online mundëson:
• Shumë kompani
• Shumë departamente
• Shumë njësi
• Shumë përdorues
• Shumë valuta
• Shumë gjuhë
• POS

Versioni Demo