Shërbimet e ofruara nga AP janë:

Shërbimet e kontabilitetit
Mbajtje e librit te llogarive, Pasqyrat financiare, kartelat e klientëve dhe furnitorëve….

Shërbimet fiskale
Përfaqësimi pranë ATK, plotësimi dhe deklarimi i formularëve, përgatitja e raporteve vjetore….

Shërbimet e konsulences
Regjistrimi, transformimi, dhe falimentimi i kompanisë, Përpilimi i kontratave te punës, kontrolli I brendshëm…

Shërbimet e personelit
Kontratat, evidencat, Raportet vjetore, listë pagesat, formulari i caktimit të punëdhënësit kryesor, certifikatat e tatimit……..

ASSET PLUSS_2