Sherbimet e konsulences
• Shërbimet e ankesave
AP shpk ndihmon në interpretimin e legjislacionit fiskal për subjektet te cilat kane mosmarrëveshje me administratën tatimore. Asiston dhe ndihmon ne procesin e ankesës pranë Departamentit te ankesave dhe Divizionit Fiskal. Këshilla strategjike mbi taksat dhe ofron strategji efektive ne lidhje me problemet me tatimet.

• Shërbimet e kontrollit te brendshëm
Nëse ju nuk jeni te sigurt qe librat e kontabilitetit nuk janë mbajtur si duhet, atëherë ne mund te bëjmë një kontroll te brendshëm ne mënyre qe tu sigurojmë se situata e juaj financiare dhe detyrimet ndaj shtetit janë pasqyruar ne mënyrë te drejte dhe ne përputhje me ligjet fiskale.

• Shërbimet e Regjistrimit, transformimit, dhe falimentimi i kompanisë
Bizneseve individuale,
Ortakërive të përgjithshme,
Ortakëri e kufizuar
Shoqërive me përgjegjësi të kufizuara,
Shoqërive aksionare,
Ndërmarrje të huaja
Krijimi i aktit të themelimit
Krijimi i statutit
Krijimi i Autorizimit të Agjentit të regjistruar në biznes (deklarata e Agjentit të regjistruar në biznes).
Krijimi i kontratës së qirasë apo kontratës në shfrytëzim të hapësirës
Plotësimi i aplikacionit për regjistrim te biznesit.
Kompletimi i dokumenteve të nevojshme
Dorëzimi i dokumentacionit në MTI
Certifikata e biznesit