SHËRBIMET E KONTABILITETIT
Informatizimi i kontabilitetit sipas parimeve kontabile te adaptuara.
• Plani kontabël
• Regjistrimi I saldove fillestare
• Stoku në fillim

Librat
o Librat e blerjes
o Librat e shitjes
o Librat e shpenzimeve
o Raporti i arkës
o Harmonizimi i raportit te bankës
o Librin e mjeteve kryesore të prekshme
o Librin e mjeteve kryesore të pa prekshme
o Librin e pagave mujor
o Librin e pagave vjetor
o Librin e pagave vjetor për secilin punëtor
• Stoku ne fund
• Kartela e furnitorëve
• Kartela e klientëve

Pasqyrat financiare
o Bilanci I gjendjes
o Pasqyra e te ardhurave
o Pasqyra e rrjedhës se parasë
o Pasqyra ne ekuitet
o Shënimet shpjeguese