Sherbimet e personelit
Përpilimi i kontratave te punës, deklarimi i kontributeve, deklarimi i tatimit ne page ne baze mujore,
Mbledhja dhe rishikimi i evidencave qe lidhen me pagat e punonjësve
Përgatitja e evidencave te pagës bruto dhe pagës neto mbështetur ne ligjin e punës
Përgatitja e instruksioneve te pagesave te pagës neto, dhe tatimit mbi te ardhurat mbështetur ne legjislacionin ne fuqi

• Kontratat per punetor
• Anekset e kontratatve per nderprerje/vazhdim te punes
• Evidenca e punetoreve
• Liste pagesat per secilin punetore
• Liste pagesa per banke
• Kerkesat per pushime
• Vendimi I pushimeve
• Aplikimi per leje te punes per puntor te jashtem
• Certifikatat e tatimit dhe pensioneve