Shërbimet fiskale kanë për qëllim dhënien e sigurisë të arsyeshme mbi saktësinë e transaksioneve të kryera në kuadër të legjislacionit fiskal dhe marrjen e masave parandaluese kundër shkeljeS se ligjeve fiskale te cilat administrohen nga Administrata Tatimore e Kosoves dhe shmangien e pasojave serioze te cilat mund te vijnë nga kontrollet e mëvonshme nga inspektoret tatimor.
Percaktimi i detyrimeve fiskale te klienteve dhe/ose asistimi ne perpilimin dhe mbushjen e raporteve ne perputhje me kerkesat e Administrates Tatimore.
• Pergatitja e raporteve fiskale, rishikimi i njoftimeve vleresuese, renia dokord per llogritjen e tatimeve dhe asistence ne revizionimin fiskal.

Shërbimet e deklarimit te formularëve mujore tremujor dhe vjetor:

• WM- Pasqyrë e mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit
• CM -Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës
• TV- Formulari I deklarimit dhe pagesës se TVSH-se
• WR-Pasqyra e mbajtjes ne burim dhe pagesës se Interesit, te drejtës pronësore, Qirasë, fitoreve ne Lotari dhe Personin jo-rezident
• KRR- Kërkesës për Rimbursim/Rikthim/Kthim
• IL- Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e mëdha individuale
• IS- Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e vogla individuale
• QL- Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e mëdha
• QS-Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e vogla
• IR- Pasqyra e Tatimit mbi qiranë dhe pasurinë e patrupëzuar
• PD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura personale
• CD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura të Korporatave
• WA- Pasqyra Vjetore e Barazimit të Tatimit në paga
• Raportimi I transaksioneve mbi 500 euro
• Certifikata e tatimit te mbajtur në burim për tatimin në qira
• Certifikatat e tatimit në paga dhe kontributeve pensionale
• FCPK – Formulari i caktimit te punedhenesit kryesor
• Formular Aplikacioni Për Regjistrim Për Korporatat E Vogla Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale
• Formular Aplikacioni Për Bizneset Individuale Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale
• Kerkese per vertetim tatimor
• Plotesimi dhe pergaitja e te gjitha aplikacioneve per pagese
• Përditësimi mbi zhvillimet e legjislacionit fiskal.
• Te gjitha deklarimet bëhen nen mbikëqyrjen e Kontabilisteve profesionistë dhe te certifikuar.