xxxxxxxxxxxxxxx

Punoni me ne

Asset Plus LLC punëson profesionistë me njohuri dhe me iniciativë, si dhe të rinj të aftë që realizojnë punë dinamike dhe me përgjegjësi në industrinë e shërbimeve të Auditimit, Kontabilitetit, Konsulencës, Menaxhimit, Ligjeve Fiskale dhe shërbimet tjera të lidhura me biznesin.

Tarifat e shërbimeve

Tarfia për ofrim e shërbimeve të listuara në linkun “Shërbimet” është e ndryshueshme, varësisht nga statusi i biznesit, aktiviteti i biznesit, qarkullimi vjetor i biznesit, numri i të punësuarve në biznes, vlera e mjeteve kryesore të biznesit, transaksionet bankare, ditari i arkës, etj.

Shërbimet online

Shërbimet online, kanë për qëllim ofrimin e shërbimeve nga distanaca. Shërbimet online përfshijnë: konsulencën përmes telefonit, emailit, dërgimin e formafe përmes emailit, deklarimet në Administratën Tatimore të Kosovës, raportet peridike.

Skema e Menaxhimit dhe Raportimit Financiar

Asset Plus LLC vepron në përputhje të plotë me ligjet të cilat janë fuqi, me theks të veçantë me ligjet të cilat administrohen nga Administrata Tatimore e Kosovës, Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar, Ministria e punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Tregtisë, etj.