01_collaboration

Shërbimet online, kanë për qëllim ofrimin e shërbimeve nga distanaca. Shërbimet online përfshijnë: konsulencën përmes telefonit, emailit, dërgimin e formafe përmes emailit, deklarimet në Administratën Tatimore të Kosovës, raportet peridike.Ne ju dërgojmë format e gatshme për t’i plotësura, pastaj ju i ktheni ato tek ne përmes emailit dhe ne i pergatitim të raportet si Libra Blerje, Shitje, Shpenzime, Paga Mjete Kryesore, Formularët e TVSH dhe kërkesat tjera të cilat kërkohen nga Administrata Tatimore e Kosovës.

Shërbimet online