ASSET PLUSS_1

Tarfia për ofrim e shërbimeve të listuara në linkun “Shërbimet” është e ndryshueshme, varësisht nga statusi i biznesit, aktiviteti i biznesit, qarkullimi vjetor i biznesit, numri i të punësuarve në biznes, vlera e mjeteve kryesore të biznesit, transaksionet bankare, ditari i arkës, etj.

Sherbimet  Fiskale Paketa fillestare-1 Paketa fillestare-2 Paketa bazike-1 Paketa bazike-2 Paketa Plus-1 Paketa Plus-2 Paketa e avancuar-1 Paketa e avancuar-2 Paketa e veçuar-1 Paketa e veçuar-2 Paketa e kompletuar
WM- Pasqyrë e mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit
CM -Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës
TV-  Formulari I deklarimit dhe pagesës se TVSH-se
WR-Pasqyra e mbajtjes ne burim dhe pagesës se Interesit, te drejtës pronësore, Qirasë, fitoreve ne Lotari dhe Personin jo-rezident
IR-   Pasqyra e Tatimit mbi qiranë dhe pasurinë e patrupëzuar
KRR- Kërkesës për Rimbursim/Rikthim/Kthim
IL-   Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e mëdha individuale
IS-    Pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e vogla individuale
QL- Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e mëdha
QS-Pasqyra Tremujore e pagesës paradhënie për korporatat e vogla
PD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura personale
CD- Deklarata Vjetore dhe të Pagesës për tatim në të ardhura të Korporatave
Raportimi I transaksioneve mbi 500 euro
WA-  Pasqyra Vjetore e Barazimit të Tatimit në paga
Certifikata e tatimit te mbajtur në burim për tatimin në qira
Certifikatat e tatimit në paga dhe kontributeve pensionale
FCPK – Formulari i caktimit te punedhenesit kryesor
Formular për ndryshimin e informatave
Kerkese per vertetim tatimor
Shërbimet e kontabilitetit Paketa fillestare-1 Paketa fillestare-2 Paketa bazike-1 Paketa bazike-2 Paketa Plus-1 Paketa Plus-2 Paketa e avancuar-1 Paketa e avancuar-2 Paketa e veçuar-1 Paketa e veçuar-2 Paketa e kompletuar
Informatizimi i kontabilitetit sipas parimeve kontabile te adaptuara.
Plani kontabël
Regjistrimi I saldove fillestare
Librat
Librat e blerjes
Librat e shitjes
Librat e shpenzimeve
Raporti i arkës
Harmonizimi i raportit te bankës
Librin e mjeteve kryesore të prekshme
Librin e mjeteve kryesore të pa prekshme
Librin e pagave mujor
Librin e pagave vjetor për secilin punëtor
Kartela e stokut
Kartela e furnitorëve
Kartela e klientëve
Pasqyrat financiare
Bilanci I gjendjes
Pasqyra e te ardhurave
Pasqyra e rrjedhës se parasë
Pasqyra ne ekuitet
Shënimet shpjeguese
Certifikimi i Pasqyrave Financiare
Sherbimet e personelit Paketa fillestare-1 Paketa fillestare-2 Paketa bazike-1 Paketa bazike-2 Paketa Plus-1 Paketa Plus-2 Paketa e avancuar-1 Paketa e avancuar-2 Paketa e veçuar-1 Paketa e veçuar-2 Paketa e kompletuar
Kontratat per punetor
Anekset e kontratatve per nderprerje/vazhdim te punes
Evidenca e punetoreve
Liste pagesat per secilin punetore
Liste pagesa per banke
Kerkesat per pushime
Vendimi I pushimeve
Certifikatat e tatimit dhe pensioneve
Librezat e sanitarisë
Aplikimi per leje te punes per puntor te jashtem
Sherbimet e konsulences Paketa fillestare-1 Paketa fillestare-2 Paketa bazike-1 Paketa bazike-2 Paketa Plus-1 Paketa Plus-2 Paketa e avancuar-1 Paketa e avancuar-2 Paketa e veçuar-1 Paketa e veçuar-2 Paketa e kompletuar
Shërbimet e ankesave
Vërejtjet në Draft Raportin e Kontrollit
Ankesa në Departamentin e Ankesave
Ankesa në Divizionin Fiskal
Ankesa në Gjykatën e Apelit
Shërbimet e kontrollit te brendshëm
Analiza e shpenzimeve
Analiza e stokut
Analiza e KMSH-së
Analiza e pagave
Analiza e Bankës
Analiza e arkës
Analiza e librave të shitjes
Analiza e librave të blerjes
Analiza e librave të shpenzimeve
Analiza e librave të mjeteve kryesor
Analiza e zhvlerësimit
Analiza e pasqyrave financiare
Sherbimet e konsulences Paketa fillestare-1 Paketa fillestare-2 Paketa bazike-1 Paketa bazike-2 Paketa Plus-1 Paketa Plus-2 Paketa e avancuar-1 Paketa e avancuar-2 Paketa e veçuar-1 Paketa e veçuar-2 Paketa e kompletuar
Shërbimet e Regjistrimit, transformimit, dhe falimentimi i kompanisë
Bizneseve individuale,
Ortakërive të përgjithshme,
Ortakëri e kufizuar
Shoqërive me përgjegjësi të kufizuara,
Shoqërive aksionare,
Ndërmarrje të huaja
Krijimi i aktit të themelimit
Krijimi i statutit
Krijimi i Autorizimit të Agjentit të regjistruar në biznes (deklarata e Agjentit të  regjistruar në biznes).
Krijimi i kontratës së qirasë apo kontratës në shfrytëzim të hapësirës
Plotësimi i aplikacionit për regjistrim te biznesit.
Kompletimi i dokumenteve të nevojshme
Dorëzimi i dokumentacionit në MTI
Certifikata e biznesit
Formular Aplikacioni Për Regjistrim Për Korporatat E Vogla Që Vendosin Të Tatohen  Mbi Të Ardhurat Reale
Formular Aplikacioni Për Bizneset Individuale Që Vendosin Të Tatohen  Mbi Të Ardhurat Reale
Certifikata doganore
Certifikata për export/Import
Leja e punës
Licenca te veçanta për veprimtari te ndryshme
Ndryshimi i statutit (informatat, adresa, kapitali, aksionaret…)
Përfaqësimi i klientit në autoritetet vendore
Strukturimi i sistemit te kontabilitetit për bizneset e reja.
Konsulencë mbi kreditë dhe marrëdhëniet me bankat.

Tarifat e shërbimeve