Kush është ndërmarrësi?

Personi, i cili organizon, punon dhe supozon rrezikun për një ndërmarrje afariste (- American Heritage Dictionary) Çka është saktësisht ndërmarrësi? Në gjuhën angleze kjo fjalë është e huazuar nga gjuha frënge “entrepreneurship”, dhe në fjalor përkufizohet si “Personi, i cili organizon, punon dhe supozon rrezikun për një ndërmarrje afariste”1 Fjalori sugjeron shpjegim më kolorit, me… Read More

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon mostrën e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon mostrën e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes Publikuar më May 6, 2016 15:58 Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se së shpejti do të kërkohet deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes nëpërmjet Sistemit Elektronik EDI. Obligues për të deklaruar Librin e Blerjes dhe Librin… Read More

1. KUPTIMI I KONTABILITETIT

ÇKA ËSHTË KONTABILITETI ? Kontabiliteti është art i organizimit, mirëmbajtjes, regjistrimit, dhe analizimit të aktiviteteve financiare. Kontabiliteti në përgjithësi është i njohur si “gjuhë e biznesit”. Kontabilisti i përkthen informatat e tij të kontabilitetit në terma të kuptueshëm dhe të përdorshëm për palët e interesuara. Çdo organizatë – fitimprurëse, jofitimprurëse, bamirëse, fetare, qeveritare – kërkon… Read More

Kerkesat Ligjore per licencimin e operatoreve te transportit rrugor te mallrave (U.A. Nr. 07/2013)

-Pesha e mjetit transportues duhet te jete nga 3.5 ton deri ne 6 ton -Kompetenca profesionale plotesohet kur menaxheri i transportit, pronari apo i punesuari posedon certifikaten e kompetences profesionale (CPC) per menaxher ne transportin rrugor te mallrave te leshuar nga autoriteti pergjegjes i autorizuar nga Ministria. Certifikata per kompetence profesionale per menaxher eshte e… Read More

Karakteristikat e ndërmarrësit të suksesshëm

Përkufizimi i mësimit për ndërmarrësi Në nivelin fillor, rritja e cilësive, siç janë kreativiteti dhe shpirti i iniciativës, ndihmon në zhvillimin e qëndrimeve për ndërmarrësi. Kjo bëhet më së miri nëpërmjet mësimit aktiv, që bazohet në kureshtjen e natyrshme të fëmijëve. Për më tepër, mësimi për shoqërinë, duhet të përfshijë gjithashtu njohuritë e hershme dhe… Read More